نمایش محتوا نمایش محتوا

تلفن دفتر رئیس فرودگاه  : 54373000-071

          فاکس         :                54372090-071

شماره های دیگر    :             54372091-071

                                              071-54372094