نمایش محتوا نمایش محتوا

شنبه

مسیر

شماره پرواز

ساعت خروج

ساعت ورود

نوع هواپیما

تهران -  جهرم

3326

07:10

09:30

ATR72

جهرم -  تهران

3327

10:15

12:35

 

دو شنبه

مسیر

شماره پرواز

ساعت خروج

ساعت ورود

نوع هواپیما

تهران -  جهرم

3326

06:15

08:35

ATR72

جهرم -  تهران

3327

09:10

11:30