نمایش محتوا نمایش محتوا

مسافران گرامی به منظور ارائه خدمات مطلوب وسرعت بخشیدن به امور جاری وانجام به موقع پروازها در زمان مراجعه به فرودگاه رعایت نکات ذیل الزامی است:

1-ورود به گیت پلیس و قراردادن تمامی لوازم همراه )چمدان؛کیف دستی ؛موبایل و...(روی دستگاه کمک بازرسی ایکس ری وانجام بازرسی بدنی توسط پلیس فرودگاه

2- برداشتن لوازم خود پس از عبور ازگیت پلیس واطمینان از جا نماندن آنها

3-مراجعه به کانتر شرکت هواپیمایی مربوط و ارائه بلیط, کارت شناسایی وبار و دریافت کارت پرواز و رسید بار

4- حصول اطمینان از ورود بارمجاز به داخل هواپیما با نظر متصدی کانتر یامراجعه به تابلوی راهنمای نصب شده در سالن

5- نگهداری کارت پرواز و رسید بار تا رسیدن به مقصد

6- مراجعه به کانتر تشخیص هویت، ارائه کارت شناسایی وکارت پرواز به متصدی کانتر به منظور احراز هویت

7- ورود به گیت بازرسی سپاه حفاظت فرودگاه و قراردادن اشیاء همراه روی دستگاه کمک بازرسی ایکس ری وانجام بازرسی

بدنی

8- ورود به سالن خروجی و مراجعه به گیت مشخص شده و ارائه کارت پرواز به منظورسوار شدن به هواپیما

9- نشستن روی صندلی با راهنمای مهماندار و یا شماره درج شده روی کارت پرواز

درصورت داشتن هرگونه پرسش ویا بروز مشکل همکاران اطلاعات پرواز و مدیریت ترمینال واقع در سالن آماده پاسخگویی وراهنمایی می باشند . همچنین این اداره کل آماده پذیرش شکایات ؛ پیشنهادات و انتقادات شما عزیزان درزمینه ارائه خدمات فرودگاهی ؛شرکت ها وارگانهای مستقر در فرودگاه می باشد برای این منظور می توانید از طریق سایت آدرس jahrom.airport.ir و یا صندوق انتقادات و پیشنهادات نصب شده در سالن ویا مراجعه حضوری به دفتر مدیریت فرودگاه اقدام نمایید.