Web Content Display Web Content Display

مسافران گرامی به منظور ارائه خدمات مطلوب وسرعت بخشیدن به امور جاری وانجام به موقع پروازها در زمان مراجعه به فرودگاه رعایت نکات ذیل الزامی است:

1-ورود به گیت پلیس و قراردادن تمامی لوازم همراه )چمدان؛کیف دستی ؛موبایل و...(روی دستگاه کمک بازرسی ایکس ری وانجام بازرسی بدنی توسط پلیس فرودگاه

2- برداشتن لوازم خود پس از عبور ازگیت پلیس واطمینان از جا نماندن آنها

3-مراجعه به کانتر شرکت هواپیمایی مربوط و ارائه بلیط, کارت شناسایی وبار و دریافت کارت پرواز و رسید بار

4- حصول اطمینان از ورود بارمجاز به داخل هواپیما با نظر متصدی کانتر یامراجعه به تابلوی راهنمای نصب شده در سالن

5- نگهداری کارت پرواز و رسید بار تا رسیدن به مقصد

6- مراجعه به کانتر تشخیص هویت، ارائه کارت شناسایی وکارت پرواز به متصدی کانتر به منظور احراز هویت

7- ورود به گیت بازرسی سپاه حفاظت فرودگاه و قراردادن اشیاء همراه روی دستگاه کمک بازرسی ایکس ری وانجام بازرسی

بدنی

8- ورود به سالن خروجی و مراجعه به گیت مشخص شده و ارائه کارت پرواز به منظورسوار شدن به هواپیما

9- نشستن روی صندلی با راهنمای مهماندار و یا شماره درج شده روی کارت پرواز

درصورت داشتن هرگونه پرسش ویا بروز مشکل همکاران اطلاعات پرواز و مدیریت ترمینال واقع در سالن آماده پاسخگویی وراهنمایی می باشند . همچنین این اداره کل آماده پذیرش شکایات ؛ پیشنهادات و انتقادات شما عزیزان درزمینه ارائه خدمات فرودگاهی ؛شرکت ها وارگانهای مستقر در فرودگاه می باشد برای این منظور می توانید از طریق سایت آدرس jahrom.airport.ir و یا صندوق انتقادات و پیشنهادات نصب شده در سالن ویا مراجعه حضوری به دفتر مدیریت فرودگاه اقدام نمایید.